Vによる体験談😄   2019/07/28長崎に着いた途端  Vの携帯が直ったと聞いてみんなびっくり!✨😲 会場に笑顔と喜びが😁😆